Stadgar

Föreningens stadgar visar följande om Örebro Senioruniversitet.

Föreningen:

 • Är ideellt och politiskt obunden.
 • Har verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet.
 • Har studieverksamhet som syfte, med studiecirklar, föreläsningar, studieresor mm.
 • Ska ge tillfälle till givande samvaro och kontakter.
 • Är öppen för ålderspensionärer fyllda 60 år, sjukpensionärer fyllda 40 år samt deras maka/sambo utan åldersgräns.
 • Har beslutat storleken på årsavgift, som medlemmarna ska betala. Utebliven årsavgift kan göra att medlemskapet upphävs.
 • Föreningen leds av en styrelse med  fem ledamöter, varav två suppleanter och en ordförande. Ordförande har 1 års mandattid, övriga väljs på två år. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 • Föreningens årsmöte väljer revisorer som ska avge granskningsberättelse.
 • Årsmöte hålls senast 30/4 varje år. Kallelse och dagordning sänds senast två veckor före årsmöte/extra föreningsmöte. Motioner inlämnas senast två veckor i förväg.
 • Extra föreningsmöte hålls på begäran av minst 10 medlemmar eller av styrelsen.
 • Vid föreningsmöte har varje medlem som betalat medlemsavgift en röst med öppen röstning. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

Fullständigt formulerade stadgar finns redovisade skriftligt i ”Stadgar för Örebro Senioruniversitet, fastställda den 17 januari 1996, reviderade den 9 april 2002 samt den 5 maj 2010”.