Stadgar

Stadgar för Örebro Senioruniversitet

(Pdf för utskrift: Stadgar beslutade 5 april 2023)

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Örebro Senioruniversitet (ÖSU), org.nr. 802438-3062.
Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro (FU).

§2 Ändamål
Föreningen ska enligt mottot ”glädje, kunskap, gemenskap” bedriva studieverksamhet i form
av studiecirklar, föreläsningar, studieresor m.m. Föreningen bygger på ideell verksamhet och
är politiskt, fackligt och religiöst obunden. Den ska ge tillfälle till givande samvaro.

§3 Medlemskap och årsavgift
Föreningen är öppen för alla som fyllt 60 år, för personer yngre än 60 år som uppbär pension
av något slag samt pensionärs make, maka eller sambo utan åldersgräns.
Medlem ska betala avgift som beslutas av årsmötet. Utebliven betalning innebär att medlemskapet upphör. Medlemskap krävs för anmälan till och deltagande i senioruniversitetets
aktiviteter.

§4 Styrelse
Föreningens verksamhet leds av en styrelse med 9-13 ledamöter, varav en ordförande.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelseordföranden
väljs av årsmötet för en mandattid av ett år. Övriga väljs för mandattiden två år, så att varje
år val sker av hälften av ledamöterna.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
har ordf utslagsröst. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör.
Inom styrelsen ska finnas en programkommitté (PK) som leds av vice ordföranden. Dess
uppgift är att inom de ramar och riktlinjer, som styrelsen har beslutat, för varje termin
löpande samla in programidéer, bearbeta dem, skapa program och på lämpligt sätt se till att
det når alla medlemmar. PK ansvarar även för att genomföra programpunkterna och
avrapportera till Folkuniversitetet om deltagande.

Före utgången av januari månad ska styrelsen upprätta årsberättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår, samt budget för kommande verksamhetsår. I berättelsen
ska ingå resultat- och balansräkning. Berättelsen ska delges revisorerna omgående.

§5 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till detta.

§6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§7 Revision
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer
och en suppleant. Revisorerna ska senast sista februari avge berättelse över sin granskning.

§8 Föreningsmöten
Årsmöte hålls varje år senast den 30 april. Kallelse till årsmöte ska göras tillgänglig i vårens
program och finnas på hemsidan senast tre veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla de
frågor som ska behandlas vid mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31
december året före årsmötet. Styrelsens årsberättelse, revisionsberättelsen och ev. motioner
ska finnas tillgängliga inför årsmötet.
Extra föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 30 medlemmar begär det
skriftligt. Kallelse till extra föreningsmöte ska finnas på hemsidan senast tre veckor före
mötet.

§9 Rösträtt
Vid föreningsmöte har varje närvarande medlem som betalat medlemsavgift en röst. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Röstning
ska ske öppet.

§10 Valberedning
Vid varje årsmöte väljs en valberedning bestående av tre personer, varav en utses till
sammankallande.

§11 Ärenden vid årsmötet
1   Fråga om mötets behöriga utlysande
2   Val av ordförande för mötet
3    Val av sekreterare för mötet
4    Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
samt ha funktion som rösträknare
5    Styrelsens årsberättelse
6    Revisorernas berättelse
7    Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9    Fråga om användande av överskott eller täckande av underskott
10  Fastställande av medlemsavgift
11  Fråga om arvoden och kostnadsersättningar
12  Val av styrelseordförande
13  Beslut om antal ledamöter
14  Val av styrelseledamöter
15  Val av revisorer och suppleant
16  Val av valberedning
17  Motioner
18  Övriga frågor
19  Avslutning

§12 Stadgeändring och upplösning av föreningen
För ändring av föreningens stadgar och för upplösning av föreningen krävs att beslut fattas
på två på varandra följande föreningsmöten. För att sådant beslut ska gälla fordras att
beslutet blir godkänt av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Vid upplösning av föreningen ger styrelsen förslag till mötet hur föreningens tillgångar ska
disponeras. Förslaget ska godkännas av mötet med minst två tredjedelars majoritet.

2023-04-16