Stadgar

Stadgar för Örebro Senioruniversitet

Fastställda den 9 september 2018                                           (Pdf för utskrift: Stadgar 9 sept 2018)

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Örebro Senioruniversitet (ÖSU), org.nr. 802438-3062.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro (FU).

§ 2 Ändamål

Föreningen ska enligt mottot ”glädje, kunskap, gemenskap” bedriva studie­verksamhet i form av studiecirklar, föreläsningar, studieresor m.m. Föreningen bygger på ideell verksamhet och är politiskt, fackligt och religiöst obunden. Den ska ge tillfälle till givande samvaro och även till kontakter med föreningar med liknande verksamhet.

§ 3 Medlemskap och årsavgift

Föreningen är öppen för alla som fyllt 60 år, för personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt pensionärs make, maka eller sambo utan åldersgräns.

Medlem ska betala avgift som beslutas av årsmötet. Utebliven betalning innebär att medlemskapet upphör. Medlemskap krävs för anmälan till och deltagande i senioruniversitetets aktiviteter.

§ 4 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse med fem ledamöter, varav en ordföran­de, samt två suppleanter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet. Styrelseordföranden väljs av årsmötet för en mandattid av ett år. Övriga väljs för mandattiden två år, så att varje år val sker av två ledamöter och en suppleant.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Även den som inte är medlem av styrelsen kan utses till kassör, men kassören ska i sådant fall adjungeras till styrelsen. Styrelsen kan även adjungera andra funktionärer till styrelsen.

Före utgången av januari månad ska styrelsen upprätta årsberättelse över före­ningens verksamhet under föregående kalenderår, samt budget för kommande verksamhetsår. I berättelsen ska ingå resultat- och balansräkning. Berättelsen ska delges revisorerna omgående.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller dem som styrelsen utser till detta.

§ 6 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Programkommittén

Under styrelsen ska också finnas en programkommitté (PK) bestående av 6 till 10 ledamöter. Två av dessa utses av styrelsen bland styrelsens medlemmar, övriga av programkommittén bland intresserade medlemmar. Styrelseordföranden är adjungerad. Kommittén ska meddela styrelsen vilka personer som ingår och informerar styrelsen löpande om sitt arbete.

Programkommitténs uppgift är att inom de ramar och riktlinjer, som styrelsen har beslutat, för varje termin löpande samla in programidéer, bearbeta dem, skapa program och på lämpligt sätt se till att det når alla medlemmar. Kommittén ansva­rar även för att genomföra programpunkterna och avrapportera till FU om delta­gande. Det genomförda programmet utvärderas och riktlinjer inför kommande fastställs vid gemensamt möte mellan styrelsen och PK.

§ 8 Revision

För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en suppleant. Revisorerna ska senast sista februari avge berät­telse över sin granskning.

§ 9 Föreningsmöten

Årsmöte hålls varje år senast den 30 april. Extra föreningsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller om minst 10 medlemmar begär det skriftligt. Kallelse till års­möte ska göras tillgänglig i vårens program och finnas på hemsidan senast tre veckor före föreningsmötet. Kallelse till extra föreningsmöte ska presenteras för medlemmarna och finnas på hemsidan senast tre veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla de frågor som ska behandlas vid mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 november året före årsmötet. Styrelsens årsberättelse, revisionsberättelsen och ev. motioner ska finnas tillgängliga inför årsmötet.

§ 10 Rösträtt

Vid föreningsmöte har varje närvarande medlem som betalat medlemsavgift en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har föreningens ordfö­rande utslagsröst. Röstning ska ske öppet.

§ 11 Valberedning

Vid varje årsmöte väljs en valberedning bestående av tre personer, varav en utses till sammankallande.

§ 12 Ärenden vid årsmötet

1    Fråga om mötets behöriga utlysande
2    Val av ordförande för mötet
3    Val av sekreterare för mötet
4    Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
samt ha funktion som rösträknare
5    Styrelsens årsberättelse
6    Revisorernas berättelse
7    Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
8    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9    Fråga om användande av överskott eller täckande av underskott
10  Fastställande av medlemsavgift
11  Fråga om arvoden och kostnadsersättningar
12  Val av styrelseordförande
13  Val av styrelseledamöter och suppleanter
14  Val av revisorer och suppleant
15  Val av valberedning
16  Motioner
17  Övriga frågor

§ 13 Stadgeändring och upplösning av föreningen

För ändring av föreningens stadgar och för upplösning av föreningen krävs att beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten. För att sådant beslut ska gälla fordras att beslutet blir godkänt av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

Vid upplösning av föreningen ger styrelsen förslag till mötet hur föreningens tillgångar ska disponeras. Förslaget ska godkännas av mötet med minst två tredjedelars majoritet.